/BBox [ 0 0 1 1 ] stream xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó endstream /Filter /FlateDecode endobj >> endobj /PatternType 1 /PaintType 1 /TilingType 2 /BBox [ 0 0 1 1 ] /Image1 4 0 R /XStep 1 /YStep 1 90 0 obj /TilingType 2 >> /PatternType 1 /Type /Pattern 190 0 obj /TilingType 2 /XObject << /PatternType 1 /TilingType 2 /PatternType 1 /XObject << stream /XStep 1 /Resources 217 0 R stream stream >> /XObject << endobj /Type /Pattern /Resources 127 0 R endobj 97 0 obj >> /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] << /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] 161 0 obj >> /Length 44 /Filter /FlateDecode 18 0 obj /BBox [ 0 0 1 1 ] 53 0 obj 184 0 obj /BBox [ 0 0 1 1 ] >> xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Length 44 >> stream /BBox [ 0 0 1 1 ] /BBox [ 0 0 1 1 ] /PatternType 1 stream >> /Resources 203 0 R endstream /Image1 4 0 R 204 0 obj /BBox [ 0 0 1 1 ] >> /PaintType 1 endobj /Type /Pattern >> endobj endobj >> /Resources 49 0 R >> >> /Filter /FlateDecode /Type /Pattern /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] 20 0 obj /Filter /FlateDecode /TilingType 2 endstream 66 0 obj 165 0 obj /Image1 4 0 R stream << /PatternType 1 /Resources 63 0 R >> 11 0 obj /Type /Pattern >> 100 0 obj << /Type /Pattern /XObject << endobj << endstream /PatternType 1 124 0 obj 53 0 obj << /XObject << /Image1 4 0 R /PatternType 1 << /TilingType 2 /Resources 103 0 R /Image1 4 0 R << /Resources 205 0 R /XObject << /Resources 163 0 R stream endstream /YStep 1 endobj endobj endstream endstream /Filter /FlateDecode /YStep 1 << /XStep 1 /XObject << /BBox [ 0 0 1 1 ] … /Length 44 Retrouvez tous les sujets du bac pro corrigés et commentés par des professeurs dès la fin des épreuves. 60 0 obj /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] >> /Length 44 69 0 obj /Image1 4 0 R >> /TilingType 2 << 92 0 obj 24 0 obj /BBox [ 0 0 1 1 ] << 152 0 obj 27 0 obj /Image1 4 0 R 88 0 obj /Filter /FlateDecode /YStep 1 << << /TilingType 2 /Type /Pattern /TilingType 2 >> endobj /Length 44 stream /PatternType 1 /PaintType 1 endstream /PatternType 1 /Resources 29 0 R /Image1 4 0 R 107 0 obj /TilingType 2 /Length 44 /YStep 1 /Filter /FlateDecode /Resources 133 0 R << << /PatternType 1 /YStep 1 /Filter /FlateDecode /YStep 1 >> /YStep 1 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] endobj /Type /XObject /PatternType 1 /Length 44 stream >> /Filter /FlateDecode /Resources 25 0 R /TilingType 2 /Filter /FlateDecode /TilingType 2 endobj endstream endobj endobj endobj << >> /Type /Pattern /PaintType 1 /XStep 1 >> /Length 44 << endobj /Type /Pattern /YStep 1 >> 162 0 obj /XStep 1 << stream /PatternType 1 /Resources 197 0 R /TilingType 2 /XStep 1 /PaintType 1 /PatternType 1 >> xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó << endobj endstream endobj /Height 8 stream xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Type /Pattern /XStep 1 /YStep 1 endobj /BBox [ 0 0 1 1 ] /TilingType 2 stream >> >> xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /BBox [ 0 0 1 1 ] /Resources 157 0 R << >> 193 0 obj /PaintType 1 stream endobj /PatternType 1 >> /PatternType 1 /Length 44 endobj /Filter /FlateDecode 86 0 obj endstream 31 0 obj /YStep 1 44 0 obj /Image1 4 0 R /Image1 4 0 R /Image1 4 0 R endobj /TilingType 2 endstream 186 0 obj /Resources 31 0 R xœûÿÿ?Ãÿÿ¸¨ÿhššÿÿ‚/Ñ /BBox [ 0 0 1 1 ] /BBox [ 0 0 1 1 ] endobj /Type /Pattern /BBox [ 0 0 1 1 ] endobj (Identity) stream /Resources 153 0 R xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó >> /PatternType 1 /YStep 1 endobj /Length 44 endobj /PaintType 1 /XObject << 121 0 obj /Image1 4 0 R stream << >> 4 0 obj /Type /Pattern /TilingType 2 /Length 44 /Resources 79 0 R /Image1 4 0 R /YStep 1 /XStep 1 /Resources 87 0 R endobj >> /Filter /FlateDecode 197 0 obj 45 0 obj 195 0 obj << /YStep 1 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] >> /Image1 4 0 R endobj endobj /PaintType 1 /PatternType 1 Métropole « L’Auberge Alsacienne » Guy Pinvidic – 25 novembre 2019: Bac Pro CSR 2019 E21 Gestion. 9 0 obj /Type /Pattern /TilingType 2 158 0 obj /YStep 1 /Resources 167 0 R /XObject << >> /Image1 4 0 R << /TilingType 2 >> /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] 130 0 obj /TilingType 2 >> << /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /XObject << /TilingType 2 << /YStep 1 << >> >> >> << /XObject << /Filter /FlateDecode << endstream /XStep 1 /Length 44 << endstream 186 0 obj /TilingType 2 /PaintType 1 stream /Image1 4 0 R /XStep 1 /Type /Pattern << 93 0 obj endobj /TilingType 2 6 0 obj stream Le Bac Pro Conduite et Gestion de l'Entreprise Hippique (CGEH) est un diplôme qui s'effectue après la 3ème ou après un CAP. /Filter /FlateDecode /XObject << /YStep 1 /Image1 4 0 R xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Filter /FlateDecode stream endobj /BBox [ 0 0 1 1 ] /Type /Pattern /Image1 4 0 R /PatternType 1 /XStep 1 /Length 44 endobj /Resources 223 0 R /YStep 1 /XObject << /Filter /FlateDecode >> 221 0 obj >> << << /BBox [ 0 0 1 1 ] << 189 0 obj /TilingType 2 C.G.E.H. The second general and technological ; TECHNO TEACHING STAV BAC Science and technology of agronomy and living TEACHING PRO 3Rd Lectures horseback Riding CAPA SAPVER Services for people and sale in Rural area BAC PRO CGEA Conduct and management of the farm BAC PRO CGEH… /BBox [ 0 0 1 1 ] /XObject << 34 0 obj /YStep 1 17 0 obj << >> /Type /Pattern /Length 44 /XStep 1 /Image1 4 0 R /BBox [ 0 0 1 1 ] /PaintType 1 /Resources 115 0 R << endobj /Resources 201 0 R /TilingType 2 /Filter /FlateDecode << /Type /Pattern >> 133 0 obj /XStep 1 xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó endstream /Type /Pattern /Type /Pattern /PaintType 1 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] >> xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó endstream /PatternType 1 /XObject << /YStep 1 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] 74 0 obj /XStep 1 endobj /BBox [ 0 0 1 1 ] << /PatternType 1 endstream endobj endobj /XStep 1 /Type /Pattern /Image1 4 0 R /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /Image1 4 0 R >> stream /Resources 123 0 R /XObject << 74 0 obj /Length 44 /Type /Pattern /BBox [ 0 0 1 1 ] /YStep 1 stream /Type /Pattern << /TilingType 2 167 0 obj /PatternType 1 << /XObject << /TilingType 2 >> xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó << << /PaintType 1 >> /PaintType 1 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] >> /TilingType 2 >> 196 0 obj endobj /BBox [ 0 0 1 1 ] >> /Image1 4 0 R /BBox [ 0 0 1 1 ] stream /Image1 4 0 R endobj /YStep 1 /PaintType 1 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] endstream >> /Length 44 /BBox [ 0 0 1 1 ] /XObject << /XStep 1 86 0 obj 99 0 obj stream xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Filter /FlateDecode << /BBox [ 0 0 1 1 ] /BBox [ 0 0 1 1 ] >> /PaintType 1 << /Filter /FlateDecode /XStep 1 endstream >> endobj /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] Terminale bac pro. 174 0 obj /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /PaintType 1 /Length 44 /PatternType 1 /YStep 1 endobj endobj 189 0 obj /Type /Pattern 89 0 obj >> /YStep 1 /PatternType 1 /Image1 4 0 R >> /YStep 1 /XObject << /XStep 1 /Type /Pattern /Length 44 endstream endobj /XObject << /BBox [ 0 0 1 1 ] /Filter /FlateDecode /PatternType 1 << << endobj endobj << 78 0 obj stream >> /TilingType 2 /YStep 1 stream /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /Length 44 132 0 obj /Image1 4 0 R /Filter /FlateDecode >> BAC 2019; BAC 2019. xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó >> /Filter /FlateDecode stream /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] 87 0 obj /TilingType 2 Avec la réforme du bac pro… /TilingType 2 180 0 obj 164 0 obj /XStep 1 /Filter /FlateDecode /Length 44 183 0 obj 160 0 obj /XObject << /Image1 4 0 R /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /Image1 4 0 R endobj /Type /Pattern /XObject << << >> /TilingType 2 >> endstream /BBox [ 0 0 1 1 ] >> /Length 44 >> /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /Type /Pattern xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /PatternType 1 /YStep 1 /PaintType 1 /TilingType 2 Ils ont pu accompagner l’organisation de l’évènement, comme l’entretien du paddock et le ramassage des obstacles. 209 0 obj endstream 4 0 obj /YStep 1 /YStep 1 endobj /Image1 4 0 R stream endstream /XObject << /Filter /FlateDecode >> endstream /Type /Pattern /Filter /FlateDecode /Resources 169 0 R /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] >> /PatternType 1 /YStep 1 /YStep 1 >> stream endstream /XStep 1 >> /Filter /FlateDecode << 229 0 obj >> << >> endobj >> /PaintType 1 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] << /Length 44 xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó >> 28 0 obj /Length 44 /Length 44 endstream /TilingType 2 Vidéos techniques. /Type /Pattern /Type /Pattern >> 100 % de réussite au BAC PRO en 2019 100 % de réussite au BEPA en 2019 . << /Type /Pattern /Filter /FlateDecode 240 0 obj /Type /Pattern /Filter /FlateDecode 148 0 obj /XStep 1 /Type /Pattern /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /Type /Pattern /Resources 33 0 R endobj << /Type /Pattern /Filter /FlateDecode /Image1 4 0 R >> endobj >> /Length 44 /PatternType 1 /Image1 4 0 R /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] endobj /YStep 1 /PaintType 1 /XObject << /Resources 189 0 R >> 65 0 obj /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] << /Length 44 /XStep 1 >> /Image1 4 0 R /YStep 1 /YStep 1 /Length 44 >> /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Length 44 /Matrix [ 0.75 0.0 0.0 -0.75 0.0 595.32001 ] /BBox [ 0 0 1 1 ] >> /PatternType 1 endobj /Image1 4 0 R /Filter /FlateDecode endstream xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /TilingType 2 endobj Bac Pro CSR 2019 … /Resources 67 0 R Entrée en 2nde pro. /PatternType 1 >> /Image1 4 0 R /Filter /FlateDecode /Type /Pattern stream /XStep 1 endstream 149 0 obj endstream xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Filter /FlateDecode stream endobj /PaintType 1 /XObject << endstream /YStep 1 /Type /Pattern /Filter /FlateDecode /PaintType 1 >> /Type /Pattern stream /Resources 41 0 R >> xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /XObject << endobj xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó endobj /Filter /FlateDecode /Resources 89 0 R << endobj >> << << /Resources 119 0 R >> /PaintType 1 xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó stream /PatternType 1 endstream endobj >> endstream /TilingType 2 xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó >> << >> >> << /YStep 1 endobj /Image1 4 0 R endobj xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Resources 101 0 R 215 0 obj /TilingType 2 /YStep 1 /BBox [ 0 0 1 1 ] /Filter /FlateDecode >> /YStep 1 /XObject << stream /Type /Pattern >> /XObject << 87 0 obj xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /Length 44 >> /YStep 1 39 0 obj /Filter /FlateDecode stream /Filter /FlateDecode endobj /PaintType 1 /XStep 1 >> /YStep 1 Entités concernées Date; Métropole, … >> /BBox [ 0 0 1 1 ] /PatternType 1 /Length 44 stream >> /Length 44 xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó endobj /XStep 1 << /XObject << >> endstream >> endobj endobj << >> /Image1 4 0 R /Image1 4 0 R >> >> endobj >> xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó /TilingType 2 endobj >> stream << /YStep 1 endobj stream /PatternType 1 xœ+ä2Ô3²0 =T†.¦\$9—Kß371=ÕPÁ%Ÿ+ Ó 7 0 obj >> 51 0 obj 180 0 obj /Filter /FlateDecode /Resources 69 0 R /TilingType 2 /XStep 1